کنترل کیفیت

تست های نشت

ایستا

  • UDK050   تستر نشت اقتصادی - 1 سر
  • UDK055   تستر نشت اقتصادی - 1 سر
  • UDK060   تستر نشت طبل - 1 سر
  • UDK250   تستر نشت - 1 سر
  • UDK310   تستر نشت - چندین سر
  • UDK500   تستر نشت IBC
TOP

جزئیات خود را فراموش کرده اید؟